PCD: ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 : 2015


ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System (ISO 14001:2015)
มาตรฐานสากลนี้มีจุดประสงค์ในการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรอย่างเป็นระบบ โดยเป็นการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับการพัฒนาองค์กร และเน้นเรื่องของการป้องกันมลพิษและรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก เพื่อช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และใช้ข้อกำหนดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อตอบสนองต่อความคาดหวังของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยการเพิ่มสมรรถนะด้านสิ่งแวดล้อม การดำเนินการให้สอดคล้องตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและพันธะสัญญาที่เกี่ยวข้อง และความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมขององค์กรเอง เพื่อทำให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สิ่งแวดล้อม และสอดคล้องกัตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร รวมถึงเพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วย
 
 
หลักการสำคัญ
save หลักการสำคัญของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ดังนี้

  1. การกำหนดนโยบายสิ่งแวดล้อม (Environmental Policy)
  2. การวางแผนเพื่อสนองนโยบาย (Planning)
  3. การนำไปปฏิบัติและการดำเนินการ (Implementation & Operation)
  4. การตรวจสอบและการปฏิบัติแก้ไข (Checking & Corrective Action)
  5. การทบทวนและปรับปรุงให้ดีตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวอย่างต่อเนื่อง (Management Review & Continual Improvement)
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ
 
  1. นำมาตรฐานดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมได้
  2. สามารถชี้บ่งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย วิเคราะห์ และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
  3. เกิดการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวช่วยลดของเสียและพลังงานภายในองค์กร
  4. เป็นไปตามข้อบังคับทางกฏหมายเพื่อความโปร่งใสในการทำงานและเป็นองค์กรที่ได้รับความเชื่อมั่น
  5. เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและต่อชุมชนโดยรอบ
 
 
นโยบายสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

ประกาศกรมควบคุมมลพิษ

เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

----------------------------------------------------

กรมควบคุมมลพิษ มุ่งมั่นบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ดังต่อไปนี้

๑. ป้องกัน ป้องกัน ควบคุม ลด และแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
๒. ปฏิบัติตามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว และข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด
๓. ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมิตรภาพต่อสิ่งแวดล้อม
๔. สร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีและเอื้อต่อการทำงาน
๕. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม โดยการสือสารให้แก่บุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน
๖. ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง


คำขวัญสิ่งแวดล้อม

                “ ป้องกันมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปรับปรุงพัฒนา และรักษาให้ยั่งยืน ”


ประกาศ ณ วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
 

(6 กุมภาพันธ์ 2562) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี 2562 นโยบายสิ่งแวดล้อม

(31 มกราคม 2561) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๑

(6 กุมภาพันธ์ 2560) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๖๐

(10 กุมภาพันธ์ 2559) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๙

(18 มิถุนายน 2556) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๖

(30 เมษายน 2551) ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม ปี ๒๕๕๑


 
 
ใบ Certificate สำหรับ ISO14001 ของกรมควบคุมมลพิษ

Certificate ISO14001: 2015 ปี 2561

Certificate ISO14001: 2004 ปี 2559 – 2561 (ภาษาไทย)

Certificate ISO14001:2004 ปี 2559 – 2561 (English)

Certificate ISO14001: 2004 ปี 2556 – 2559 (ภาษาไทย)

Certificate ISO14001: 2004 ปี 2553 – 2556

การดำเนินงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม
 
แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)

(23 เมษายน 2561) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 23 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

(29 มีนาคม 2560) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 29 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป

(4 ตุลาคม 2559) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นายอนุพันธ์ อิฐรัตน์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 4 ตุลาคม 2559 - 28 มีนาคม 2560

(3 ธันวาคม 2558) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 3 ธันวาคม 2558 - 27 มีนาคม 2560 ้นไป

(29 เมษายน 2557) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นายสุวิทย์ ขัตติยวงศ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 29 เมษายน 2557 - 2 ธันวาคม 2558

(12 กันยายน 2555) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นางสาวอาระยา นันทโพธิเดช ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 12 กันยายน 2555 - 29 เมษายน 2557

(11 สิงหาคม 2552) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นายวรศาสน์ อภัยพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 11 สิงหาคม 2552 - 12 กันยายน 2555

(18 กันยายน 2551) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นางสาวพรศรี สุทธนารักษ์ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 19 กันยายน 2551 – 27 ตุลาคม 2551

(22 สิงหาคม 2551) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นายชนินทร์ ทองธรรมชาติ ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 22 สิงหาคม 2551 – 1 พฤษภาคม 2552

(30 เมษายน 2551) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งตัวแทนฝ่ายบริหารการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Management Representative - EMR)
โดย นายวิเชียร จุ่งรุ่งเรือง ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่ 30 เมษายน 2551 - 22 สิงหาคม 2551

 
แต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

(21 มกราคม 2562) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและสำนักงานสีเขียวของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 21 มกราคม 2562 เป็นต้นไป

(27 สิงหาคม 2561) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 27 สิงหาคม 2561 - 20 มกราคม 2562

(28 มิถุนายน 2555 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2555 - 26 สิงหาคม 2561

(11 ตุลาคม 2559) คำสั่งกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 11 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป

(28 มิถุนายน 2555) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2555 เป็นต้นไป

(26 พฤษภาคม 2554) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 26 พฤษภาคม 2554 - 10 ตุลาคม 2559

(18 มิถุนายน 2552) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 18 มิถุนายน 2552 เป็นต้นไป

(18 พฤษภาคม 2552) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 18 พฤษภาคม 2552 - 26 พฤษภาคม 2554)

(2 เมษายน 2552) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลแผนปฏิบัติการฉุกเฉินของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 2 เมษายน 2552 - 18 มิถุนายน 2552)

(19 มีนาคม 2552) คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
ตั้งแต่ 19 มีนาคม 2552 - 18 พฤษภาคม 2552


การทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน

(28 ธันวาคม 2561) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 

1. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 

2. แรงงาน

 

3. มหาดไทย

 

4. สาธารณสุข

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

6. คมนาคม

 

7. พลังงาน

 

8. ท้องถิ่น

 

9. กลาโหม

 

10. ข้อกำหนดอื่นๆ


(28 ธันวาคม 2560) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 

1. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 

2. แรงงาน

 

3. มหาดไทย

 

4. สาธารณสุข

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

6. คมนาคม

 

7. พลังงาน

 

8. ท้องถิ่น

 

9. กลาโหม

 

10. ข้อกำหนดอื่นๆ


(28 มิถุนายน 2560) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 

1. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 

2. แรงงาน

 

3. มหาดไทย

 

4. สาธารณสุข

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

6. คมนาคม

 

7. พลังงาน

 

8. ท้องถิ่น

 

9. กลาโหม

 

10. ข้อกำหนดอื่นๆ


(28 ธันวาคม 2559) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2559 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 

1. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 

2. แรงงาน

 

3. มหาดไทย

 

4. สาธารณสุข

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

6. คมนาคม

 

7. พลังงาน

 

8. ท้องถิ่น


(27 พฤษภาคม 2559) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 

1. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 

2. แรงงาน

 

3. มหาดไทย

 

4. สาธารณสุข

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

6. คมนาคม

 

7. พลังงาน

 

8. ท้องถิ่น


(25 ธันวาคม 2559) ดำเนินการทบทวนกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม โดยให้ดำเนินการเป็นประจำทุก 6 เดือน ดำเนินการแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 โดยจำแนกตามหมวดหมู่ต่างๆ ต่อไปนี้

 

1. ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 

2. แรงงาน

 

3. มหาดไทย

 

4. สาธารณสุข

 

5. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

 

6. คมนาคม

 

7. พลังงาน

 

8. ท้องถิ่น


เอกสารการฝึกอบรมระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

Pre test - Post test ISO 14001 Requirement

ISO 14001-2015 Requirement

ISO14001-2015 Requirement English - Thai

ข้อกำหนด ISO 14001: 2015 และการนำ ISO 14001 ไปใช้

การสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

การตรวจประเมินภายในระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015

การเปลี่ยนแปลง ISO 14001 : 2004 เป็น ISO 14001 : 2015

ข้อกำหนด ISO 14001: 2004 และการนำ ISO 14001 ไปใช้

ข้อกำหนดระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2004 ฉบับอังกฤษ – ไทย


โครงการที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

TOR โครงการขาเทียม 61

TOR โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอย คพ. 2562

TOR โครงการลด คัดแยกขยะมูลฝอย ภาพรวม ทส.

TOR ท02

มติคณะรัฐมนตรี

TOR โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ 2559

TOR โครงการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยภายในอาคารกรมควบคุมมลพิษ ปีงบประมาณ 2558


แผนการจัดการระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม

แผนและผลการตรวจ

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2561

ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการสิ่งแวดล้อม ปี 2560

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้า (คลอง 6) ปี 2558

แผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม เรื่อง การตรวจวัดแสงสว่าง ปี 2558

แผนการจัดการสิ่งแวดล้อม เรื่อง การใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาของอาคารกรมควบคุมมลพิษ ปี2558


การประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

แบบฟอร์มลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม

ทะเบียนลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561

ทะเบียนลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2560


ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวอื่นๆ

บริบทองค์กร ปี 2562

บริบทองค์กร ปี 2561

บริบทองค์กร ปี 2560

ก๊าซเรือนกระจก


ประชาสัมพันธ์ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

การตรวจติดตามรักษาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ

กำหนดการตรวติดตาม

คู่มือมาตรการประหยัดพลังงาน

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526

powerpoint อาคารคพ.

โครงสร้างขององค์กรและการบริหารของกรมควบคุมมลพิษ

กำหนดการการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (Stage 2)

ผลการตรวจประเมินขั้นตอนที่ 2 (Stage 2)


เอกสารระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001: 2015
เรื่อง หมายเลขเอกสาร
คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Manual : EM)
คู่มือด้านสิ่งแวดล้อม EM-01
ระบียบปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Procedure : EP)
การควบคุมเอกสาร EP-01
การควบคุมบันทึก EP-02
การจัดการตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ EP-03
การชี้บ่งและประเมินลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม EP-04
การฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย EP-05
การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย EP-06
การจัดการน้ำเสีย EP-07
การควบคุมการใช้ทรัพยากรและพลังงาน EP-08
การเตรียมพร้อมภาวะฉุกเฉินและการตอบโต้ EP-09
การตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวสื่อสาร EP-10
การติดตามตรวจสอบ การตรวจวัด และการประเมินความสอดคล้อง EP-11
การไม่เป็นไปตามข้อกำหนด การปฏิบัติการแก้ไข และการปฏิบัติการป้องกัน EP-12
การตรวจประเมินภายใน EP-13
การทบทวนการจัดการ EP-14
การดูแลรักษาและซ่อมบำรุง EP-15
สภาพแวดล้อมและความน่าอยู่ EP-16
การจัดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจัดจ้าง EP-17
การประเมินความเสี่ยงและโอกาส EP-18
การกำหนดบริบทองค์กร EP-19
แบบฟอร์ม (Form : F)
การขอจัดทำ แก้ไข ยกเลิก สำเนาเอกสาร และนำเอกสารมาใช้งานในระบบ F-EP-01-1
บัญชีเอกสารควบคุม F-EP-01-2
การขอจัดทำ แก้ไข ยกเลิก สำเนาเอกสาร และนำเอกสารมาใช้งานในระบบ F-EP-01-1
บัญชีเอกสารควบคุม F-EP-01-2
บัญชีการรับ-คืนเอกสาร F-EP-01-4
การขออนุมัติทำลายบันทึก F-EP-02-1
แบบฟอร์มรายชื่อตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว และข้อกำหนดอื่นๆ F-EP-03-1
แบบฟอร์มลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม F-EP-04-1
ทะเบียนลักษณะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม F-EP-04-2
แผนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม F-EP-04-3
แบบฟอร์มการเข้ารับการฝึกอบรมและประเมินผล F-EP-05-1
บันทึกประวัติการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อม F-EP-05-2
แบบบันทึกปริมาณขยะมูลฝอยในอาคารกรมควบคุมมลพิษ F-EP-06-1
แบบบันทึกปริมาณขยะอันตราย F-EP-06-2
แบบบันทึกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวพารามิเตอร์เพื่อการควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย F-EP-07-1
แบบบันทึกการตรวจสอบเครื่องสูตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว้ำเสีย F-EP-07-2
การรับเรื่องร้องเรียน-ข้อเสนอแนะ F-EP-10-1
บันทึกสื่อสาร F-EP-10-2
แผนการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม F-EP-11-1
แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบ F-EP-11-2
รายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด F-EP-12-1
แบบฟอร์มสถานะของรายงานการไม่เป็นไปตามข้อกำหนด F-EP-12-2
แผนการตรวจประเมินภายใน F-EP-13-1
การแจ้งกำหนดการตรวจประเมินภายใน F-EP-13-2
รายการตรวจประเมิน F-EP-13-3
แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินภายใน F-EP-13-4
แบบรายงานสรุปผลการจัดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจัดจ้างตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม F-EP-17-1
ใบประเมินความเสี่ยงและโอกาสต่อระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม F-EP-18-1
แผนบริหารความเสี่ยง F-EP-18-2
แบบประเด็นที่ส่งผลต่อการบรรลุต่อวัตถุประสงค์ของการทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม F-EP-19-1
แบบความต้องการและความคาดหวังของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย F-EP-19-2
SD-สจก.-1 4.10.11 SD-สจก.-1 4.10.11
SD-สจอ.-2-4.10.11 SD-สจอ.-2-4.10.11
วิธีการปฏิบัติงานการเก็บตัวอย่างน้ำ WI-EP-07-1
วิธีการปฏิบัติงานการดูแลรักษาเครื่องจักรของระบบบำบัดน้ำเสีย WI-EP-07-2
การตรวจสอบอุปกรณ์รองรับเหตุเพลิงไหม้ WI-EP-09-1
การระงับเหตุเพลิงไหม้ WI-EP-09-2


กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม