ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐาน


ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
คู่มือแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สรุปประเด็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งปรับทางปกครอง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
---------------------------------------------
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยเรื่องการใช้ระบบตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและเครือข่ายกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2554
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | เกี่ยวกับคพ. | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม