ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐาน


ร่างกฏหมายและมาตรฐาน (อยู่ระหว่างการพัฒนา)
คำพิพากษาฎีกา ที่ 8064/2560 ฉบับลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 กรณีตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเอกชนกระทำความผิดฐานฉ้อโกงในโครงการออกแบบรวมระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ
พระราชบัญญัติส่งเสริม และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการประสานงานเพื่อบังคับใช้กฏหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560)
คู่มือแนวทางการใช้มาตรการบังคับทางปกครองของเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
สรุปประเด็นคำวินิจฉัยอุทธรณ์คาสั่งปรับทางปกครอง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง มาตรการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
รายงานการประชุมคณะกรรมการควบคุมมลพิษ ครั้งที่ 1/2562 วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562
คู่มือการปฏิบัติงานกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
---------------------------------------------
ขั้นตอนการอุทธรณ์คำสั่งปรับทาปกครอง
และการยื่นคำขอทุเลการบังคับตามคำสั่งปรับทางปกครอง
1. การยื่นอุทธรณ์คำสั่งปรับทางปกครอง
  1.1 ตัวอย่างหนังสืออุทธรณ์
2. การยื่นทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.1 ตัวอย่างหนังสือขอทุเลาการปรับทางปกครอง
  2.2 ตัวอย่างแผน 1
  2.3 ตัวอย่างแผน 2
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวจัดจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2562
ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากโรงงานผลิตเยื่อและโรงงานผลิตกระดาษ
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐานด้านคุณภาพอากาศและเสียง
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐานด้านคุณภาพน้ำ
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและมาตรฐานด้านของเสียและสารอันตราย
ประกาศกำหนดเขตควบคุมมลพิษ
เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษและพนักงานเจ้าหน้าที่
ประกาศกองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 13 มีนาคม 2562
ประกาศกองจัดการกากของเสียและสารอันตราย เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ วันที่ 18 มีนาคม 2562
ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทดสอบกลิ่นของกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560)
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ระเบียบกรมควบคุมมลพิษว่าด้วยเรื่องการใช้ระบบตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและเครือข่ายกรมควบคุมมลพิษ พ.ศ. 2554
ประกาศกลุ่มตรวจสอบภายใน เรื่อง มาตราการเพื่อส่งเสริมหน่วยงานให้มีการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
คู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน
คู่มือปฏิบัติงานการจัดทำคำรับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ร่าง ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เมษายน 2562
ประสานงานได้ที่ คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ( pkning@hotmail.com )
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2273 และโทรสาร 02 298 5385
ส่วนยานพาหนะ กองจัดการอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดให้รถโดยสารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยควันดำออกสู่บรรยากาศ

[pdf:87.4 KB]

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถโดยสารที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด

[pdf:298 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 4 มกราคม 2562
ประสานงานได้ที่ คุณพิจิตรา เกียรติไกรรัตน์ ( pkning@hotmail.com )
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2273 และโทรสาร 02 298 5385
ส่วนยานพาหนะ กองจัดการอากาศและเสียง
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าควันดำของรถยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์แบบจุดระเบิดด้วยการอัด (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ...

[pdf:154 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนเสียงและความสั่นสะเทือน กจอ.
ไพรัช รามเนตร(noise@pcd.go.th)

กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงของรถยนต์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖..

[pdf:38.3 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ (aqmiap@gmail.com)
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2334 และโทรสาร 02 298 5385
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง กำหนดมาตรฐานค่าความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งจากโรงงานผลิตยางออกสู่บรรยากาศ

[pdf:38.3 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ตั้งแต่ วันที่ ๑๖ พ.ย. ๒๕๖๑ - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๑
ประสานงานได้ที่ส่วนมลพิษจากตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว
นางสาวอรวรรณ มานูญวงศ์ (aqmiap@gmail.com)
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2334 และโทรสาร 02 298 5385
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง กำหนดให้โรงงานผลิตยางเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมความเข้มกลิ่นของอากาศเสียที่ปล่อยทิ้งออกสู่บรรยากาศ

[pdf:41.2 KB]

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่ 31 สิงหาคม จนถึง 14 กันยายน 2561
ประสานงานได้ที่ นายธนวิทย์ พลไทยสงค์ (pcdlaw10@gmail.com )
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2371 และโทรสาร 02 298 5390
ส่วนพัฒนากฏหมาย กองกฏหมาย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง พระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:619 KB]
ตารางสรุปข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) แบบแสดงความคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 23 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ คุณพันธนัสถ์ พงษ์ขวัญ (plan_wshm@hotmail.com )
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2408 และโทรสาร 02 298 5393
ส่วนแผนงาน กองจัดการกากของเสียและสารอันตราย
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง แผนแม่บทด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากขยะและของเสียอันตรายของประเทศ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:619 KB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น แบบแสดงข้อคิดเห็น


ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 20 สิงหาคม 2561
ประสานงานได้ที่ คุณปิยภัทร เลิศศิริแสนยากร (wqm.planning@gmail.com )
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2193 และโทรสาร 02 298 5381
ส่วนแผนงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

ร่าง แผนแม่บทด้านการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561- 2580) ฉบับรับฟังความคิดเห็น

[pdf:2.08 MB]
แบบแสดงข้อคิดเห็นต่อ (ร่าง) ข้างต้น


  

ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | เกี่ยวกับคพ. | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | Site Map
กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.

กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม