การดำเนินการตามมารตรา 80


ความเป็นมา

เอกสารประกอบการดำเนินงาน
เอกสารตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว
ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว/อบรม/สัมมนา
ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80(Q&A)


ความเป็นมา

กรมควบคุมมลพิษออกกฎกระทรวง "กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555" ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ซึ่งมีหน้าที่ต้องเก็บตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและรายงานสรุปการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ตามมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 2 สิงหาคม 2555 นี้


ตามกฎกระทรวงดังกล่าว มีผลให้เจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษที่ถูกประกาศให้เป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ จะต้องจดบันทึกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.1 ทุกวัน และสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 ทุกเดือน โดยรายงานต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นภายใน 15 วันของเดือนถัดไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และหากรายงานเท็จจะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์มาตรา 80 ความละเอียดต่ำ ความละเอียดสูง
ตอนที่ 1 การปฏิบัติตาม มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [ : 21.5 MB ] [ : 116 MB ]
ตอนที่ 2 แหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา 80 [ : 22.7 MB ] [ : 116 MB ]
ตอนที่ 3 แนวทางการดำเนินงานตามกฏกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวการจัดทำบันทึกรายละเอียดและรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ.2555 [ : 213 MB  ]

เอกสารประกอบการดำเนินงาน

1. กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 [ : 100 KB ]


เอกสารประชาสัมพันธ์กฏกระทรวงตามมาตรา 80 (พิมพ์ครั้งที่ 3)
[ : 10.50 MB ]
3. แบบบันทึกรายละเอียดของตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2) [ : 100 KB ]
[ : 60.8 KB]
4. หลักเกณฑ์กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและแบบการเก็บสิถิติฯ [ : 100 KB ]
สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
5. ตัวอย่างแบบจัดส่งรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น) [ : 54.1 KB ]
6. ตัวอย่างใบรับรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียตามแบบ ทส.2 (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)

[ : 59.4 KB ]

การรายงานผลระบบบำบัดน้ำเสียทางวิธีอิเล็กทรอนิกส์

สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

 

คู่มือ(ฉบับย่อ)รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ)

[ :7.75 MB ]
คู่มือการใช้งานระบบ สำหรับเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ [ : 1.9 MB ]
เอกสารประกอบการอบรมการใช้งานระบบ (สำหรับเจ้าของแหล่งกำเนิดมลพิษ) [ : 1.2 MB ]
สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
คู่มือ(ฉบับย่อ)รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่น)
[ :7.69 MB ]

คู่มือ(ฉบับย่อ)รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดนํ้าเสีย หรือการรายงานแบบ ทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์ (สำหรับเจ้าพนักงานกรมควบคุมมลพิษ)

[ :8.64 MB ]

คู่มือการใช้งานระบบรายงานทส.2 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์สาหรับเจ้าพนักงานท้องถิ่นและเจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
[ : 5.31 MB ]

เอกสารตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

1.

Spot ประชาสัมพันธ์มาตรา 80

[:935.0 KB ]
2.

แนวทางการดำเนินงานตามกฎกระทรวง ฯ

 
 

 • สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 • [ : 3.03 MB ]
   

 • สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทชุมชน

 • [ : 3.14 MB ]
   

 • สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกร

 • [ : 1.82 MB ]
   

 • สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • [ : 6.42 MB ]
   

 • สำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และกิจการแพปลา

 • [ : 4.23 MB ]
  3.

  ประกาศกำหนดประเภทแหล่งกำเนิดมลพิษ ทั้ง 10 ประเภท

   

 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งเวดล้อมฉับบที่๔ (พ.ศ. 2539)
  เรื่อง กำหนดประเภทของโรงงานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและนิคมตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ
  ที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย

 • [ : 376 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชนเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ
  หรือ ออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 48.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้ที่ดินจัดสรรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 64.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
  ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 64.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดประเภทของอาคารเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
  ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม (ฉบัยที่ 2)

 • [ : 48.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งเวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
  ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 55.60 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 64.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
  ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 60.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำกร่อยเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
  ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 84.0 KB ]

 • ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  เรื่อง กำหนดให้บ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่จะต้องถูกควบคุมการปล่อยน้ำเสีย
  ลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม

 • [ : 9.32 MB ]
  4.

  แนวทางการบันทึกตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว แบบบันทึกรายละเอียดของตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวซึ่งแสดงผล
  การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษและรายงานสรุปผลการดำเนินงาน
  ของระบบบำบัดน้ำเสีย 8 แหล่งกำเนิดมลพิษ

   

 • ประเภทสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง

 • [ : 199 KB ]

 • ประเภทอาคารบางประเภทและบางขนาด

 • [ : 252 KB ]

 • ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • [ : 434 KB ]

 • ประเภทท่าเทียบเรือประมง สะพานปลา และตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวแพปลา

 • [ : 274 KB ]

 • ประเภทตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 • [ : 261 KB ]

 • ประเภทการเลี้ยงสุกร

 • [ : 511 KB ]

 • ประเภทระบบบำบัดน้ำเสียรวมชุมชน

 • [ : 205 KB ]

 • ประเภทที่ดินจัดสรร

 • [ : 209 KB ]

 • ประเภทโรงพยาบาล

 • [ : 102 KB ]
  5.

  แนวทางการจัดเก็บตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวสำหรับแหล่งกำเนิดมลพิษแต่ละประเภท

   

 • ประเภทการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 • [ : 76 KB ]

 • ประเภทการเลี้ยงสุกร

 • [ : 76 KB ]

 • ประเภทชุมชน

 • [ : 77 KB ]

 • ประเภทท่าเทียบเรือประมง

 • [ : 67 KB ]

 • ประเภทโรงงานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว

 • [ :64 KB ]


  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว/อบรม/สัมมนา

  ขอเชิญเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ร่วมทดสอบระบบและให้ความเห็นเกี่ยวกับการรายงานแบบ ทส. 2 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
  ระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2557

  สอบถามการใช้งานระบบ และแสดงความเห็น ได้ที่

  ส่วนแผนงาน กองจัดการคุณภาพน้ำ
  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว : 0 2298 2195 , 0 2298 2189
  E-mail : penpitcha.b@pcd.go.th


  การอบรบเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การรายงานแบบ ทส. 2 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส. 2) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์”ให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ณ สำนักบริการตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร


  วันพุธที่ 9 กรกฎาคม 2557 จำนวน 2 รอบ

  • รอบที่ 1 : เวลา 08.30 – 12.00 น.
  • รอบที่ 2 : เวลา 13.00 – 16.30 น.

 • กำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม [ : 49 KB , : 40 KB ]

 • สนใจเข้ารับการอบรม สามารถแจ้งรายชื่อได้ที่ นายธนิสร ธนัทสุวรรณ
  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2182 , 08 3006 1123
  โทรสาร 0 229853 80
  E-mail : thanisorn_tar@hotmail.com
  ภายในวันอังคารที่ 8 กรกฎาคม 2557


  ฝึกอบรมโครงการพัฒนาระบบฐานตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเพื่อการปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕(มาตรา 80) วันที่ 21 มีนาคม 2557 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

   
  • เอกสารประกอบการบรรยายการอบรมโครงการฯ [ : 1.75 MB]
  • เอกสารประกอบการอบรม เรื่อง แนวทางการรายงานทส. 2 ทางอิเล็กทรอนิกส์[ : 85 KB]

  ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 พื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 322 อาคารศูนย์ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

   
  • รายละเอียดและกำหนดการอบรม [ : 487 KB]
  • แผนที่สถานที่อบรม [ : 297 KB]
  • ใบสมัคร [ : 83 KB , : 23 KB]

  ฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535
  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555
  รายละเอียด

   
  • มาตราที่เกี่ยวข้อง [ : 1.9 MB]
  • แนวทางจัดทำบันทึกรายละเอียดตามแบบ ทส. 1และ 2 [ : 2.1 MB]
  • การควบคุมมลพิษและติดตามตรวจสอบ [ : 161 KB]
  • หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการตามกฎกระทรวง [ : 6.6 MB]

  ข้อหารือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงมาตรา 80 (Q&A)

  ตอบข้อหารือปฏิบัติตามกฏกระทรวงมาตรา 80 ของอาคารสังกัดสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและลักษณะอาคารเข้าข่ายเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษที่ต้องการดำเนินการตามกฏกระทรวงฯ

  [ : 909 KB]

  ประเด็นคำถาม - คำตอบ เกี่ยวกับการบังคับใช้กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแบบการเก็บตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว การจัดทำบันทึกรายละเอียด และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย พ.ศ. 2555 [ : 64.7 KB ]
  ประเด็นคำถาม และคำตอบการดำเนินงานตามกฎกระทรวงออกตามความในมาตรา 80 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช [ : 170 KB ]

  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวสอบถามตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวเพิ่มเติมได้ที่

  กองจัดการคุณภาพน้ำ กรมควบคุมมลพิษ

  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว 0 2298 2190 , 0 2298 2195  ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | เกี่ยวกับคพ. | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวและบริการ | ประชาสัมพันธ์ | ตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไวตู้ปลาคาสิโน | ล็อกอินเกมยิงปลา | เกมยิงปลาเล่นง่าย ตายไว | สมัครFishing Master | เกมยิงปลาตายไว | Site Map
  กรมควบคุมมลพิษ 92 ซ.พหลโยธิน 7 ถ.พหลโยธิน พญาไท กทม. 10400 02-298-2000
  Copyright © 2004 by Pollution Control Department. All rights Reserved.
  <img src="./images_water/law80.jpg" >

  กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม